Nina ocwebe cwe

Nina ocwebe cwe. Mame omuhle,
unobubel’ unomusa kithina,
siyakuthanda Wen’ othandwayo.
Mame, Mame omuhle.

Mbali emhlophe qhwa, Virigo elihle,
elinhliziyo imhlophe njengeqhwa,
zenze ezethu zibe yingcwele.
Virigo, Virigo elihle.

Nakhu siguqe la, siyakubonga wena
Maria ogcwel’ igrasiya,
siyakutusa Nina woMdali,
Yethi, Yethi! Maria.

Wen’ ophezulu le, akusilonde thin’
esahlengwa nguJes’ umntanakho,
ngamhla sifayo wosigodusa,
Mame, Mame! omuhle

 

Leave a Reply

Nhliziyo kaMaria

28/03/2018