Phakamis’ iingcinga

Phakamis’ iingcinga zethu
Moya OyiNgcwele
sikhumbul’ iizenzo zakho
sizishumayele.

Leya mini wehla ngayo
mayiphindwe kuthi
uze lowo mlilo wakho
uwele nakuthi.

Chukumis’ iilwimi zethu
zikushumayele
tshisa neentliziyo zethu
zesihlakaniphe.

Ezo zipho zakho wena
mazifike kuthi
Yihla Moya OyiNgcwele
usebenze apha.

Yiz’ uxele isaqhwithi
uzalis’ iindawo
size siv’amandla akho
kwanokwenza kwakho.

Singxamel’ ukuhla kwakho
Moya OyiNgcwele
Yiva umthandazo wethu
uze usihlele.

Leave a Reply

UMkhululi esahleli

25/08/2017

Amandla kaYosefu

25/08/2017