Uvukil’ uJesu namhla

Uvukil’ uJesu namhla. Alleluya.
Usesinqobele thina Alleluya.
Wafa kanye ngenxa yethu Alleluya.
Usihlawulele njalo. Alleluya.

Asibonge kuye njalo, Alleluya!
OyiNkosi yaphakade, Alleluya!
Wahluphek’ onqamlezweni, Alleluya!
Wangeniswa ethuneni. Alleluya!

Kodwa ahlupheka ngako, Alleluya!
Sesikuzuzel’ impilo, Alleluya!
UyiNkosi yengelosi, Alleluya!
Ezimbonga njalo zithi: Alleluya!

 

Leave a Reply

Jabulanini makholwa

27/03/2018

Woza Moya onguMdali

27/03/2018