Woza Moya onguMdali

Woza Moya onguMdali, uhambel’ izinhliziyo,
ezadalwa nguw’ uqobo zigcwalise ngegrasiya.

Wena onguMthokozisi, sipho sikaNkulunkulu,
uluthand’ oluvuthayo, isiphethu sokuphila.

Ziyinkoth’ izipho zakho, uyisandla sikaYise,
Wen’ esakuthenjiswayo siphe ukuhlakanipha.

Khanyisel’ ingqondo yethu, luvuthis’ uthando kithi;
siqinise, uselaphe thin’ esibuthakathaka.

Xosh’ isitha seth’ esibi usinik’ uxolo lwakho,
khona sizoxway’ okubi, silandele wena Mholi.

Ake usikhanyisele, saz’ uYise neNdodana,
sazi nawe Mthokozisi Moya wabo bobabili.

Lonk’ udum’ olukaYise neNdodan’ uMafavuke,
nawe Moya Mthokozisi, izikhathi ngezikhathi

 

Leave a Reply