Woza Moya oyiNgcwele

Woza Moya oyiNgcwele,
uphumise imisebe
yokukhanya kwaphezulu.

Woza Yise wabampofu,
wen’ osiph’ izipho zakho
Khanyisela inhliziyo.

Wen’ ongumduduz’ omuhle,
ohambel’ izinhliziyo
Uyakuziqabulisa.

Uphumuz’ abakhathele,
upholisa libalele,
Ungumsizi osizini.

Wen’ osilethel’ inhlanhla,
zigcwalis’ izinhliziyo
Zamakholwa akho onke.

La umuntu engenawe,
akakwaz’ ukwenza lutho,
Qhabo konke konakele.

Ak’ ugez’ okungcolile!
Swakamisa okomile!
Bopha izilonda zonke!

Sithambise silukhuni,
sivuthise lasibanda,
Ubuyis’ abadukile.

Wacwebise amakholwa
athembile kuwe njalo
Ngazo zonk’ izipho zakho.

Siph’ umvuzo wokulunga
sisindise mhla sifayo,
Sithokoze kuwe njalo.

 

Leave a Reply

Woza Moya onguMdali

27/03/2018