Wozani makristo

Wozani makristo wozani nisheshe
sombona uJesu uKristo iNkosi owehl’
ezulwini wehlel’ emhlabeni elethe uxolo
nenhlanhla nobuhle.

Nango-ke uJesu elel’ emkhombeni,
emncane emnene, ehläba umxhwele.
Wozani sethabe, sesase, sename,
sihub’ amahubo sibonge lengane.

E! Nang’ uMaria ekhonza uJesu.
Wethaba ebona umntwana omuhle,
noJosef, E!Naye, ubonga lomntwana
odlul’ ingelosi ngobuhle nomusa.

Yizwan’ ingelosi zihuba kamnandi,
zitusa lomntwana olel’ emkhombeni.
Bonan’ abelusi beguqe ngakuye.
Besasa ngokuba kuzelwe uMhlengi.

Nathi-ke sithanda lomntwana omuhle,
simtusa, simbonga ngehubo elihle,
simnik’inhliziyo, ahlale kuzona.
Ahlale kamnandi angaze amuka.

 

Leave a Reply

Hubani makholwa

26/03/2018

Ngamhla uMsindisi

26/03/2018