Hubani makholwa

Hubani makholwa sihube kudum’
amagama amahle, kuthabe izulu

nomhlaba ngokuba kuzelwe uMhlengi,
bongani sibonge ingane ezelwe
eBethlehema lengane elel’ emkhombeni
nguyen’ uMsindisi womhlaba.

Useze wazalwa uMhlengi,
esasimthenjiswe yiNkosi. Sesizovulelwa
iZulu, esasilivale ngokona. Ncincani
nesase, makholwa, ngenhlanhla enkulu
kangaka, bongan’ umus’ owenziwe
yiNgane elel’ emkhombeni.

Zwanin’ ingelosi zihuba,
zibika uxolokubantu, zibiza intand’
evumayo, evuma indlela yoMhlengi,
yikhona kuyoba ubuhle kubantu
abahle bomhlaba, kubongwe iNkos’
ephezulu ngodumo olungapheliyo.

 

Leave a Reply

Wozani makristo

26/03/2018