Yehla Moya Ocwebile

Yehla Moya Ocwebile,
Uthambise inhliziyo.
Zabo bonk’ abantu bakho
Balivume izwi lakho.

Uzekusihlab’ inhlanhla,
Lokhu ungumthokozisi.
Sicwebise ngomsa wakho
Ngazo zonk’ izipho zakho.

E! siphethu sobungwele
Sicwebise thina zoni.
Size sithandeke njalo
Kuwe Nkosi Nkulunkulu.

Leave a Reply