Jesu Nkosi emnene

Jesu Nkosi emnene, Mthandi wethu omuhle,
Jesu siyakuthanda, kalokhu naphakade.

Jesu, Mhlengi wesintu, wena owasifela:
Jesu, siyakwethemba, Msindisi weth’ omuhle.

Jesu, nqaba yezoni, geza izinhliziyo
zethu, thin’abonayo ngeGazi lakh’ elihle.

Uze usamukele mhla simuk’ emhlabeni,
usiyis’ezulwini, sibuse nawe njalo.

 

Leave a Reply

Yehlisani uMsindisi

24/02/2018