Yethi mondli

Yethi mondli womsindisi,
Wena Josef ocwebile,
Owathusesemhlabeni
wawumlondoloz’ uJesu
INdodana yaphezul,
Yazithoba phansi kwakho.

OnguNkulunkul’ uqobo
Wawumondla emhlabeni,
Wawumphatha wawumgona,
Naye wakugona futhi.
Hai! ngenhlanhla yakho Josef,
Wena mondli woMsindisi.

Yethi! myeni kaMaria,
Mlondolozi weVirigo,
Wena mthandi wokucweba
Onhliziyo icwebile
Sicelele nathi sonke
Ubumhlophe benhliziyo

Josef, mlondolozi wethu
Ophakeme ezulwini,
Bhek’ iBandla lomntanakho
Elisalwa emhlabeni;
Londa thin’ esisekulo,
land’ abasekude nalo.

Leave a Reply

Morena, thusa

06/08/2017

Amandla kaJosef

07/08/2017