Busuku obuhle

Busuku obuhle obasilethela uJesu iNkosi,
uMhlengi wesintu. Ozelwe emzini
eBethlehema.

E! Kwabalusayo ngalobo busuku kwafik’
ingelosi zivel’ ezulwini, zihuba, zibonga
iNkosi uJesu.

Besab’ abelusi bebon’ ingelosi, bath’
ukuba bezwe ilizwi elihle, base bejabula,
babonga iNkosi.

Wozani makholwa, masize kuJesu, musan’
ukwesaba ukuza kuyena, ogcwele uthando
nomusa omkhulu.

0! Jesu omnene, E! Ngane emnandi ubiz’
inhliziyo, nansi-ke yithathe; ayibe eyakho,
ilondwe nguwena.

 

Leave a Reply

Wozani sisondele

26/03/2018