Mntwan’ omuhle

Mntwan’ omuhle Nkosi Jesu nampa thina bakho.
Size kukubonga Nkosi kanye nengelosi.
Siyancenga uz’ usiphe inhliziyo ecwebile.
Sibusise Jesu. Sibusise Jesu.

Mntwan’ omuhle, Nkosi Jesu, hlala nathi njalo,
thin’ esingabantu bakho abakuthandayo,
siyizimvu zakho Jesu, ake usilonde njalo.
Sibusise Jesu. Sibusise Jesu.

Mntwan’ omuhle, Nkosi Jesu, ake usisize
sibe abantu abahle sisesemhlabeni,
khona sothi mhla sifayo, singeniswe ezulwini.
Sibusise Jesu. Sibusise Jesu

 

Leave a Reply

Asiye eBethlehema

26/03/2018