Nkosikazi, Mame wethu

Nkosikazi, Mame wethu,
Yethi! Virigo elimnene.
Nampa thina sing’ abakho.
Usibheke ngobubele.

Uthandeka eNkosini,
wena mbali ecwebile.
Ungumduze emeveni;
sicelele thina zoni.

Kuzo zonke izingozi
masibalekele kuwe;
Sicelele kuMsindiSi
owazaiwa nguwe Mame.

E! Nkanyezi yasolwandle
yikhanyis’ indlela yethu,
Usiyise ezulwini,
embusweni womntanakho.

 

Leave a Reply

Nina ocwebe cwe

28/03/2018

E! Virigo elimnene

28/03/2018