Nkosikazi yamazulu

Nkosikazi yamazulu, size kukubingelela.
Wen’ ogcwele igrasiya ukhethiwe ebantwini.
Sicelele kumntanakho ukuba asibheke.

Wen’ owazalel’ isizwe low’ owasisindisayo.
Ak’ ubhek’ abantabakho beza kuwe bejabula,
Nkosikazi yamazulu, vum’ ukuba sikutuse.

Nkosikazi. yamazulu, siyakuhalalisela,
ngokuzala uMsindisi oliqhawe lamaqhawe,
akusicelel’ uxolo kuy’ uJesu umntanakho.

Nina omangalisayo wokululeka okuhle. E!
Wena khwezi lokusa, akubheke thina zoni,
siza kuwe silusizi sicelele kumntanakho

 

Leave a Reply

Maria siyacela

28/03/2018