Yehlanini zingelosi

Yehlanini zingelosi, nizosifundisa sonke.
Izihlabelelo zenu zokutus’ uJesu Kristo.
Khona kuzohlabelela, izilimi zonke zithi:
Akatusw’ uJesu Kristo okulel’ iSakramente.

Butho lamaSerafime, butho lamaKherubhime,
nina enivuth’ uthando lokumthand’ uNkulunkulu,
vuthelani lolothando nasenhliziyweni zethu.
Akatusw’ uJesu Kristo okulel’ iSakramente.

E! Maviyo engelosi enibona ezulwini
uMsindisi weth’ uJesu, nikhuleka kuye njalo.
Mutuseni kanye nathi yen’ ofihlekile lapha.
Akatusw’ uJesu Kristo okulel’ iSakramente.

Leave a Reply

Lonke ibandla

28/03/2018

Nhliziyo yoMsindisi

28/03/2018