Bhek’ uyeza emafini

Bhek’ uyeza emafini owafel’ izoni kanye;
abangcwele abaningi beza naye bejabula.
Alleluya: Alleluya! Alleluya ubuyela emhlabeni.

Amanxeba asekhona awathola ekufeni;
yikho okujabulisa bonke abahlengiweyo
bewabona, bemangele, bemangele,
bejabula phambi kwakhe.

Uyabonw’ amehlo onke, ehlobile
ubukhosi; bon’ ababemdelela abamhlaba
bambulala bamesaba, benovalo
benovalo, ngoba sebemaz’ uJesu.

Ngokushaywa kwecilongo wonk’
umhlaba uzophela; livalek’ izulu futhi
bonke abamzondileyo bayakuzwa izwi
lithi, izwi lithi: uze ukunahlulela.

E! Amen! Mabakhuleke bonke kuye
uMsindisi; thatha, Nkosi’ amandla akho
busa embusweni wakho, Alleluya!
Alleluya! Alleluya! UyiNkosi wena wedwa.

 

Comments

sr Amelia
17/04/2018 at 19:18

It is a good thing to have other languages’ hymns on the internet.Leave a Reply

Vuk’ uvuke

24/02/2018

Hubani makholwa

26/03/2018