Bheka nans’ iNkosi

Bheka nans’ iNkosi yakho isonqamlezweni.
Ibethelwe ngenxa yakho wena oyisoni.
“Buy’ ubuye” isho njalo. “Buya uze kimi,
nxa uthanda ukuphila; buya uze kimi”.

Yima soni! Awulizwe izwi loMkhululi

okumema ethi “Buya, phuma engozini”.
Buya E! Buyela kuye, thath’ indlela yakhe,
uz’ uthole ukuphila kuye ngomsa wakhe.

Jesu wami, izwi lakho lingibuyisile:
Sengikhala phambi kwakho, wo! ngangidukile.
Sengincenga ngenhliziyo uz’ ungamukele
ulesul’ icala lami, ungithethelele.

 

Leave a Reply

Wozani sisondele

26/03/2018

Wo! Ngosizi lwakho

26/03/2018