E! Jesu Nkos’

E! Jesu Nkos’, sizinikela kuwe,
ukuba sib’ abantabakho njalo,
Ak’usilob’ 
enhliziyweni yakho,
singabe sisabuye sisuleke.

E! Jesu Nkos’ ak’ uhawukele
bonke abasahlezi ezonweni zabo.
Ubadonsel’ enhliziyweni yakho,
babuye bakuthande bakukhonze.

E! Jesu Nkos’ ziland’ izimvu zakho
ezidukile zingenamalusi.
Yikhona koba isibaya sinye,
kub’ umalusi munye wethu sonke.

E! Jesu Nkos’ akothi mhla sifayo,
usamukel’ ekhaya lakh’ elihle,
Siphumulel’ enhliziyweni yakho,
eyisiphethu sentokozo zonke.

Comments

18/06/2018 at 11:41

Its hard to sing when alone but very nice songLeave a Reply

Woza Jesu

24/02/2018