E!Nkosi Mdali wethu

E!Nkosi Mdali wethu sibheke thin’abakho,
siphambi kwakho Baba ngaseLathini lakho.
Sivuma kuwe, Nkosi izono zethu zonke
siyazisola ngazo sidabukil’ impela
Wo! Shwele, Nkosi,usixolele, Baba.

Besesilahlekile sachith’ izipho zakho.
Sesibuyela kuwe: Wo! Shwele Nkosi,
Baba.Ak’ usivume futhi sib’ abantwana
bakho,singeke sisaphinda, sikone wena Baba,
Wo! Shwele, Nkosi, usixolele, Baba.

E! Baba onomusa, sigez’ izono
zonke.Uzenze zibe msulwa, izinhliziyo
zethu.Ukuze sifanele, ukuma phambi kwakho,
sethule umhlatshelo, kuwena Bab’ oNgcwele.
Wo! Shwele, Nkosi, usixolele Baba.

Leave a Reply

Ndikuthembisa

03/02/2018