Jesu omuhle, hlala kimina

Jesu omuhle, hlala kimina.
Wena sithandwa sami esihle.
Jesu omnandi othandekayo.
Nguwena kuphela engimthandayo.

La ngilusizi ngiyakucasha
enhliziyweni yakho Msindisi,
Mhléngi omnene, akungisize,
ungivikele ekulingweni.

Ngizinikela kuwe Msindisi;
kungithathe ngibe ngowakho.
Ngeke ngisuke kuwe nanini,
Wena Malusi wami omuhle.

Ngamhla ngifayo wongamukela,
ngize ngihlale nawe Msindisi.
Wongenamisa lapho phezulu
ngezintokozo zasezulwini

 

Leave a Reply

Jesu Nkosi emnene

24/02/2018