Maria siyacela

Maria siyacela, Maria sisize. Simpofu siyantula Maria sisize. E! siyathemba kuwe, Maria, E! Maria. Ngob’ unguMame wethu. Maria themba lethu, Maria sisize, wen’ oyinqaba yethu, Maria sisize. Sibalekela kuwe, Maria E! Maria. Silonde thin’ abakho. Virigo elimnene, Maria sisize; sibheke ngobubele Maria […]

Nkosikazi yamazulu

Nkosikazi yamazulu, size kukubingelela. Wen’ ogcwele igrasiya ukhethiwe ebantwini. Sicelele kumntanakho ukuba asibheke. Wen’ owazalel’ isizwe low’ owasisindisayo. Ak’ ubhek’ abantabakho beza kuwe bejabula, Nkosikazi yamazulu, vum’ ukuba sikutuse. Nkosikazi. yamazulu, siyakuhalalisela, ngokuzala uMsindisi oliqhawe lamaqhawe, akusicelel’ uxolo kuy’ uJesu umntanakho. Nina […]

Ngiyalidumis’ igazi

Ngiyalidumis’ igazi likaJesu uMsindisi. Alichitha kabuhlungu, ngamhla ejuluk’ igazi. Walijulukiswa yimi ngazo zonk’ izono zami. Shwele Gazi loMsindisi elachithwa ngenxa yami. LeliGazi loMsindisi lopha kabuhlungu ngami, lopha ezandleni zakhe, lopha futh’ ezinyaweni. Ngoba ebethelwe ngami ehlawul’ izono zami. Shwele… LeliGazi likaJesu lingivulela […]

E! Nhliziyo yoMsindisi

E! Nhliziyo yoMsindisi, nampa thina size kuwe, sizobonga sizoncenga, wen’ ogcwele umusa wonke. E! Sihlalo sobunene yiba nobunene kithi: uyalwaz’ usizi iwethu ake usilulamise. INhliziyo yakho Jesu, ilulonto lokulunga. INhliziyo zethu zimbi zicwebise Jes’ omnene. Ungowokukhaliphisa banobuthakathaka, yenza inhliziyo zethu zikhaliphe njengeyakho. E! […]

E! Nhliziyo yomkhululi

E! Nhliziyo yomkhululi, wena mthombo wokuthanda. Wazidela ngenxa yethu waze wafa kabuhlungu. E! Sengathi singabonga, wen’ ogcwel’ uthando lonke. Inhliziyo yakho Jesu, isilulamisa njalo. Lonk’ usizi luyaphela. Uma sikhumbula yona. Yonk’ inhlanhla nobumnandi kufumaniseka kuyo. E! Nhliziyo ecwebile, naku simi phambi kwakho: Ak’ […]

INhliziyo kaJesu

INhliziyo kaJesu, yiso isiphethu leso, okwaphum’ igazi kuso elasisindisa sonke. Lenhliziyo ethe cwe; eluthand’ oluthe swi; wozanini siyituse singayeki ukuyithanda.  Yasihluphekela yona yasifel’ onqamlezweni; isasazi ezulwini, isasazi eLathini. Lenhliziyo… Lenhliziyo engithanda mina muntu kazanyana, akus’ iyomuntu njena, ngekaNkulunkul’ uqobo. Lenhliziyo… Sekungathi bonk’ […]

Nhliziyo ecwebile

Nhliziyo ecwebile kaJesu uMsindisi, lungis’ezethu nazo, zize zicwebe njalo. Uzenze zibe mhlophe, zixway’ izono zonke. Ziqinise njalo ekulungeni konke. Ubuhle nobumhlophe beyakho iNhliziyo. Akub’ isibonelo esibonela kuso. Vuthel’ uthando lwakho enhliziyweni zethu. Ukuze sikuthande wena Nhliziyo enhle.  

Nhliziyo yoMsindisi

Nhliziyo yoMsindisi, siphethu sokuphila, Sengathi wonk’ umhlaba, unga kwazisa uthi: Udum’ alube kuwe Nhliziyo yoMsindisi, ubongwe ubatshazwe uthandwe njalonjalo; ubongwe ubatshazwe uthandwe njalonjalo. Bonani leNhliziyo egcwele ubunene yagwazwa ngenxa yethu, yaphum’ igazi lonke: Udum’ alube kuwe… E! Jesu, inye into engiyicela kuwe: […]

Yehlanini zingelosi

Yehlanini zingelosi, nizosifundisa sonke. Izihlabelelo zenu zokutus’ uJesu Kristo. Khona kuzohlabelela, izilimi zonke zithi: Akatusw’ uJesu Kristo okulel’ iSakramente. Butho lamaSerafime, butho lamaKherubhime, nina enivuth’ uthando lokumthand’ uNkulunkulu, vuthelani lolothando nasenhliziyweni zethu. Akatusw’ uJesu Kristo okulel’ iSakramente. E! Maviyo engelosi enibona ezulwini […]