E! Nkos’ angifanele

E! Nkos’ angifanele Ukwamukela wena. Aw’ ngenze ngifanele Ngicela kuwe Nkosi. Vumake ukungena Kimina oyisoni. Woza ke Jesu wami, Uzohlala kimina. Ngizinikela kuwe, Ukuba ngib’ owakho. Ngiphila ngawe Nkosi, Wena Ntokozo yami. E! Sidlo esimnandi E! Sinkwa sokuphila. Ngikhweze ngisekhona, Nasekufeni kwami.

Jesu omnene

Jesu omnene, Nkos’ enomusa Ngikunxanela yonke imihla Angithokozi, la wen’ ungekho, Ongukwenama komphefumulo. Bhek’ inhliziyo yami ebuthaka, Njalw’ hlaselwa impi kasathan’ E Jesu woza, wen’ onamandla, Ungicashise kuwe Msidisi. E! Mtholozisi wabalusizi, Uyangimema, uthi kimina: Woza mntanami, uzophumula Enhliziweni yami emnene. Sengisondela […]

Ngenhliziyo yonke yethu

Ngenhliziyo yonke yethu siyancenga Uwuvume lomnikelo owamkele, Shwele Nkosi, Nkulunkulu, sihawukele Ngomhlabiso onikelwa elathini. Nathi sizethula kuwe, thina zoni Sawukele Nkulunkulu ngomsa wakho, Shwele Nkosi, Nkulunkulu, sihawukele Ngomhlabiso onikelwa elathini.

Jesu Ngiyinika

Jesu Ngiyinika wena inhliziyo yami. Ngoba nguw’ oyifunayo lenhliziyo yami. Nguwe othi: letha lapha kade ngayifsa, Ib’ eyami njalonjalo nakweli-phambili. Izwi lakhw’ elisho njalo limnand’ impela, Lenjengoju olimini uma selingena. Yithabathe Jesu wami, Ib’ eyakhw’ impela, Ngingefke laph’ ukhona, Uma ngalanayo. Yicwebise, […]

E! Nkulunkulu Nkosi

E! Nkulunkulu Nkosi, zivume lezizipho, Ezinikelwa kuwe nguMpriste elathini. Awenze ziphenduke Inyama yoMsindisi, Negazi lakhe futhi kub’ umhlabiso omuhle. Wubheke lomhlabiso, usihawukele ngawo Nalabo abahlanzwa izono emlilweni. Ungab’ usazibheka izono zethu manje, Njengoba sinxuselwa nguJesu elathini.

E! Nkosi yihl’uvume

E! Nkosi yihl’uvume, isinkwa newayini Okuza kub’ umzimba negazi loMsindisi. Vuma ke umhlabiso wasesiphambanweni Ophindwa lapha futhi nguJesu e Lathini. Sivume nathi, Nkosi, kuvume konk’ okwethu, Kub’ umnikelo wakho omnandi oyolile.